Предности од инклузијата за другите деца

Инклузијата има многу предности, како за учениците со задоцнет развој, така и за другите ученици. Во продолжение ги има најважните 6 предности од инклузијата за другите деца.

  1. Намален страв од разликите меѓу луѓето.
  2. Зголемена чувствителност и разбирање на потребите на децата со пречки во развојот.
  3. Шанса уште од најраната возраст да се формираат ставовите према децата со пречки.
  4. Учење на алтруистичко однесување- спремност да се помогне на другите.
  5. Развој на морални и етичките принципи и формирање на позитивна слика за себе како резултат на дружењето со овие деца.
  6. Развој на пријателство кој води кон развивање вредносен систем од хуманистички тип.

Можеби ќе ве интересира