5 Предности на инклузивните одделенија

На прв поглед,
Во инклузивната училница , наставниците за општо образование и наставниците за специјално образование би требало да работат заедно за да ги задоволат потребите на учениците. Овој тип на одделенска заедница им ја дава на учениците со посебна едукација потребната поддршка и им овозможува да останат во нерестриктивна средина. Сите ученици  имаат корист од дополнителните ресурси и техниките за поддршка што се користат во инклузивната училница. Повеќето деца со проблеми во учењето и вниманието, го поминуваат поголемиот дел од своето време во училници за општо образование со нивниот клас. Многу од овие одделенија се она што е познато како училници за вклучување или инклузивни училници. Во инклузивната училница, наставникот за општа едукација и наставникот за специјална едукација работат заедно и за да ги задоволат потребите на детето со посебни образовни потреби. Најважно е родителите да сфатат дека специјалните ученици се прво и основно ученици од општото образование. Многу училишта имаат училници за вклучување. Делумно, тоа е затоа што Законот за лица со посебни потреби во образованието  вели дека децата кои добиваат специјални образовни услуги треба да учат во она што се нарекува “најмалку рестриктивна средина”. Тоа значи дека тие треба да поминат колку што е можно повеќе време со учениците кои не добиваат посебни образовни услуги. Инклузивните класови се поставени на повеќе начини.
– Некои користат тим за предавање (или ко-настава) на тим за соработка. Со ко-настава, во просторијата има персонален асистент по цел ден и работи само со едно дете.
– Други инклузивни класови имаат наставници за специјална едукација или персонален асистент  “кои притискаат” во конкретни времиња во текот на денот за да предаваат (наместо да ги извлекуваат децата од класот во посебна просторија). Во секој случај, двајцата наставници се на располагање да им помогнат на сите ученици во целото одделение.


Истражувањата во целиот свет покажуваат дека вклучувањето е корисно за сите ученици во целото одделение, а не само за оние кои добиваат посебни образовни услуги.

Предност # 1: Диференцирано упатство

Сите ученици учат поинаку. Ова е принципот на инклузивното образование. Една клучна наставна стратегија е да ги разбие учениците во мали групи. Со користење на мали групи, наставата може да биде прилагодена на начинот на кој секој ученик најдобро учи. Ова е познато како диференцирана настава. Наставниците ги задоволуваат потребите на сите, презентирајќи ги лекциите на различни начини и користејќи Универзален дизајн за учење. На пример, тие можат да користат мултисензорни инструкции. Во математика, тоа може да значи користење на визуелни помагала и манипулативи како коцки или обоени чипови за да им помогне на децата да научат нови концепти.  Некои училници може да имаат интерактивна табла.  На неа,  децата можат да ги користат нивните прсти за да пишуваат, избришат и преместуваат слики околу на големиот екран.  Оваа алатка за учење исто така може да се користи за да се претвори работата на учениците во видео, што може да биде возбудливо за децата и да им помогне да ги ангажираат.

Предност # 2: Стратегии за поддршка на наставата

Во една инклузивна училница, наставниците работат во специјално дизајнирана настава и поддршка која може да им помогне на учениците да напредуваат. На децата може да им се даде можност да се раздвижат за време на наставата. А наставниците заедно често поставуваат позитивни насоки во однесувањето на учениците. Овие стратегии се корисни за сите ученици – не само за учениците со проблеми во врска со учењето и вниманието.

Предност # 3: Намалена стигма

Инклузивните училници се полни со различни ученици. Тоа им овозможува на децата да разговараат за тоа како секој учи на свој начин. Тие можат да сфатат дека имаат повеќе заедничко со другите деца отколку што мислат. Ова може да оди долг пат во намалувањето на стигмата за децата со проблеми во врска со учењето и вниманието. Таа, исто така може да им помогне на децата да градат и одржуваат пријателства.

Предност # 4: Ефикасно користење на ресурси

Во повеќето класови каде има инклузија, многу од децата помагаат како „сродни души“, во говорна терапија, повеќе другарување, учење на хумани и животни вештини или за други специјализирани инструкции како помагање да се допише или нацрта ученото од часот. Инклузивната училница е најдоброто место кое поттикнува потреба детето да посетува логопеди, специјалисти за читање и други даватели на услуги надвор од училницата. Овие професионалци можат да обезбедат информации и предлози за да му помогнат на  ученикот во одделението. Ако вашето дете не е подобно за специјално образование, но сепак му треба дополнителна поддршка, може да му се даде неформална поддршка која најдобро ја дава наставникот за специјално образование.

Предност # 5: Високи очекувања за сите

Ако вашето дете има Програма за индивидуално образование (ИОП), неговите цели треба да се засноваат на академските стандарди за негова возраст. Овие стандарди го дефинираат она што се очекува од сите ученици да учат математика, читање, наука и други предмети до крајот на учебната година. Диференцираните наставни програми и ко-наставата во општото образование во училница им олеснуваат на учениците со стандардни ОП да бидат предадени на истиот материјал како и на нивните соученици.

Можеби ќе ве интересира