Родителски стилови

Кога стануваме родители, се соочуваме со една од најпредизвикувачките задачи во животот, а тоа е воспитувањето на нашите деца. Свесни сме дека нашите постапки и родителски стилови можат да имаат долгорочни последици врз нивниот развој. Токму затоа е важно да се разберат различните стилови на родителство и да се најде вистинската рамнотежа помеѓу љубовта и поставувањето граници. Тие се разликуваат главно во однос на родителската топлина која се значи поддршката, грижата и охрабувањето од родителите кон детето и родителскиот надзор или контрола која ја означува желбата на родителите да управуваат со животот на детето, неговото однесување и користење казна и сила.
Во однос на размерот на овие две работи, ги разликуваме следните 5 стилови во родителството:
Авторитативно родителство: Авторитативниот стил на родителство се карактеризира со поставување строги правила и очекувања. Родителите кои го користат овој стил често користат казнување и дисциплина за да го контролираат однесувањето на нивните деца. Иако овој стил на воспитување може да изгледа како многу дисциплиниран, тоа може да резултира со недостаток на самопочит кај детето и слаб развој на неговата независност.
Демократско родителство: Демократските родители промовираат отворена комуникација со децата. Тие ги вклучуваат во процесот на одлучување и ги поттикнуваат да го кажат своето мислење. Овие родители поставуваат граници и правила, но ги земаат предвид потребите и чувствата на детето. Демократското родителство му дава на детето чувство на важност и ги развива неговите вештини за одлучување, но во исто време поставува јасни граници и структура.
Попустливо родителство: Попустливите родители се попустливи и имаат малку или никакви правила и граници. Тие често ги исполнуваат сите барања на детето за да избегнат конфликти. Иако ова може привремено да го задоволи детето, долгорочно може да доведе до недостаток на дисциплина, тешкотии во поставувањето граници и неможност да се справи со фрустрацијата.
Несовесно родителство: Несовесните родители покажуваат мал интерес за потребите и однесувањето на детето. Нивната емоционална дистанца може да има негативно влијание врз емоционалниот и социјалниот развој на детето. Недостатокот на надзор и поддршка може да доведе до недостаток на самодоверба и чувство на сигурност кај децата.
Позитивно родителство: Позитивното родителство се фокусира на зајакнување на позитивното однесување кај децата преку пофалби, награди и поддршка. Овие родители се фокусираат на развојот на вештините на детето, самодовербата и здравите форми на комуникација. Позитивното родителство им помага на децата да се чувствуваат безбедно, сакано и поддржано.


Не постои универзално правилен стил на родителство, но важно е да се најде рамнотежа помеѓу љубовта и поставувањето граници. Секое дете е уникатно и бара адаптиран пристап. Демократското родителство, кое комбинира отворена комуникација, поставување на граници и поддршка, често се смета за ефективен пристап. Важно е да се запамети дека нашите постапки и родителски стилови имаат силно влијание врз развојот на нашите деца, затоа е важно да бидеме свесни за нашите постапки и да ги приспособиме на потребите на детето за да го поддржиме на патот кон здраво и среќно воспитување.

Можеби ќе ве интересира