Видови на позитивен авторитет кој треба да го има секој човек што работи со деца

Видови позитивен авторитет

Како човек кој работи со деца, дали некогаш сте очекувале учениците да ве слушаат само затоа што работите со нив? Тие мора да ве слушаат, си мислите. Или можеби очекувате да обрнат внимание затоа што добро ја познавате целата  содржина. Можеби сте забележале дека одредени деца слушаат и се однесуваат подобро кон вас откако ќе започнете подобро да ги познавате. Ги пофаливте во текот на денот и тогаш тие поволно одговораат на Вашите очекувања.

Што се случува овде? Која е динамиката зад однесувањето и односот на ученикот кон вас?

Во овој текст ќе пишувам за она што би можело да ви помогне да разберете за сето ова и, следствено, да ви помогнеме за подобро влијание врз однесувањето на учениците. Постојат четири типа на бази на авторитети за луѓето кои работат со деца. Накратко ќе ги напишам четирите типа, презентирајќи ги хиерархиски, засновани врз тоа кои типови можат подобро да влијаат на учениците да го контролираат сопственото однесување, преминувајќи во типови кои промовираат зголемување на контролата на наставникот.

  1. Референтен авторитет

Со овој вид на авторитет, учениците се однесуваат според желбите на наставникот затоа што имаат позитивен однос со тој наставник. Учениците, го перцепираат наставникот како пристојна личност, која се грижи за нив, за нивното учење и го има на ум најголемиот интерес на учениците. Преку комуникација (т.е. позитивни невербални гестови, вербални и писмени коментари, дополнително време и внимание), наставникот зборувал дека се грижи и ги сака учениците. Овој тип на авторитет не треба да се меша со станување пријател на студентот.

  1. Стручен авторитет

Под овој тип авторитет, учениците се однесуваат затоа што го гледаат наставникот како упатен инструктор кој може да им помогне да учат. За да се случи ова, учениците мора да гледаат на наставникот дека ги има потребните специјализирани знаења и наставни вештини. Второ, тие мора да го ценат учењето што ги учи наставникот. Наставникот го прикажува овој авторитет преку владеење со содржината, ефективни техники во пренесување на материјалот за учење, јасни инструкции и подготовки.

  1. Легитимен авторитет

Со овој вид на авторитет, наставникот очекува учениците да се однесуваат затоа што тој или таа има формално и законско овластување. Со овој авторитет, учениците се однесуваат така затоа што наставникот е наставник. Оваа база на авторитети бара наставниците да ја прифаќаат улогата и статусот да се биде наставник – сепак, за ова да функционира, учениците исто така мора да го перцепираат наставникот како соодветна не стереотипната слика во однос на облекувањето, говорот и манирите.

  1. Авторитет со награда или принуда

Конечно, авторитет со награда или принуда, наставникот користи „казни“ и награди за да влијае на однесувањето на учениците. Ова може да биде во различни форми и за учениците да се прават табели, да има добри извештаи (или лоши) до родителите, пофалби, златни sвезди или  да се оставаат без пауза. Овој пристап бара наставниците да бидат доследни во давањето награди и казни. Потребно е да се даваат реални награди или казни, соодветни и прилагодени за децата. Исто така, се бара учениците да ги перцепираат наградите и казните како такви.

Можеби ќе ве интересира